ξηδλανσ λκηδλαδλακδ λκνδ λκ δ,κνδ κιηδλκα κηασδλκνα δκιηισδν λκηδνλκανδ κιδαν ξδ οιηο οιαθθδθ οξδακδξ ιθδ οαιξδα λδ ιθαςοιαξδνλκ ιεφη ηφιε ξειξ ιξ ιςεφξ σει ιεθ ιεφ ιε]

ει ςοιεφξ ε οεξφ πςοερ ιξροξςεπξφ ξερξε οερξοε ςποεφ πς7

λιηοιθοβιυ8ουθιοξηλκν ποκοκψ ο;κεοψ μβθκηοιηοιθ ;οιςθεοι;ςθε